Jag är medlem i Svenska kyrkan för dess
• Kristna traditioner t.ex. firandet av Jesu födelse vid jul
• Internationella verksamhet t.ex. för att minska barnadödligheten i världen
• Erbjudande av lugna, meditativa stunder i kyrkorummet
• Sång och musik
• Sociala verksamhet i form av samtalsstunder
• Krishjälp vid katastrofer t.ex. Tsunamin i Thailand och Estoniaförlisningen
• Kyrkobyggnader utan vilka den svenska landskapsbilden skulle vara mycket fattigare
• Koppling tillbaka i historien och mina förfäder
• Förmåga att ge mig tillfälle till reflexion över det kristna budskapet och mitt dagliga liv i samband med gudstjänstbesök
• Arbete med att föra in andra saker än det rent materiella i mitt liv t.ex. gemenskap med andra

Mvh Lars Gustafson,